2019 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ PARASAL LİMİTLERİ ARTIRILDI

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 İnci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların
Artırılmasına İlişkin Tebliğ 26.12.2018 tarihli ve 30637 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.Söz konusu tebliğe göre;

2019 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
a) 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
görevlidir.